Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

 
# Tổng số phiếu trong tất cả các loại biểu quyết nên có '''tối thiểu 10 phiếu'''.
# Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
# Mọi thành viên đều có quyền kết luận, chốt kết quả và đóng biểu quyết.<ref>[https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt/%C4%90%E1%BB%91i_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_%C4%91%C3%B3ng_bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_c%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng Theo biểu quyết về "đối tượng thành viên đóng biểu quyết cộng đồng"]</ref>
 
== Điều lệ dành cho thành viên mở biểu quyết ==