Khác biệt giữa các bản “Phạm Đình Kính”

Thẻ: Xuống dòng liên tục hơn 3 lần Xuống 1 dòng thành đoạn mới
 
Quán cò Thế Tông (1578 - 1599) đầu mới dựng
 
 
Nhà xây Phúc Thái (1643 -1649) lại trùng tân.
 
Đời vua Hoằng Định (1609 -1619) ơn ban sắc
 
Linh thiêng huyền ảo mãi lưu truyền.
 
95

lần sửa đổi