Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ kim loại”

3 sentences with refs
(3 sentences with refs)
|first = Andrew
|last = McWilliam
|accessdate = ngày 13 tháng 1 năm 2015}}</ref> Độ kim loại của một ngôi sao cũng giúp một phần nào trong việc xác định xem ngôi sao ấy có hành tinh hay không và nếu có thì loại gì. Sự chẩn đoán này dựa vào mối tương quan trực tiếp giữa tính kim loại và loại hành tinh mà một ngôi sao có thể có. Mặt trời (có 8 hành tinh và 5 hành tinh lùn) được dùng làm tiêu chuẩn với [Fe / H] = 0,00.<ref>{{cite web |url=http://www.astro.caltech.edu/~jwang/Project4.html |publisher=Caltech |title=Planet-Metallicity Correlation - The Rich Get Richer |author=Ji Wang}}</ref><ref>{{cite journal |bibcode=2005ApJ...622.1102F |doi=10.1086/428383 |title=The Planet‐Metallicity Correlation |journal=The Astrophysical Journal |volume=622 |issue=2 |pages=1102 |year=2005 |last1=Fischer |first1=Debra A. |last2=Valenti |first2=Jeff|doi-access=free }}</ref><ref>{{Cite journal |arxiv=1310.7830 |last1=Wang |first1=Ji |title=Revealing a Universal Planet-Metallicity Correlation for Planets of Different Sizes Around Solar-Type Stars |journal=The Astronomical Journal |volume=149 |issue=1 |pages=14 |last2=Fischer |first2=Debra A. |year=2013 |doi=10.1088/0004-6256/149/1/14 |bibcode=2015AJ....149...14W|s2cid=118415186 }}</ref><ref>{{cite web |work=Astrobiology Magazine |url=http://www.astrobio.net/news-exclusive/when-stellar-metallicity-sparks-planet-formation/ |title=When Stellar Metallicity Sparks Planet Formation |author=Ray Sanders |date=9 April 2012}}</ref><ref>{{cite book |title=From Lithium to Uranium: Elemental Tracers of Early Cosmic Evolution |editor1=Vanessa Hill |editor2=Patrick François |editor3=Francesca Primas |pages=509–511 |chapter=The G star problem}} (Proceedings of the International Astronomical Union Symposia and Colloquia, IAU S228)</ref>
|accessdate = ngày 13 tháng 1 năm 2015}}</ref>
 
==Định nghĩa==