Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|PAGE3}}
* {{tlx|Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang [[Achilles]]) → {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}}
 
== Dữ liệu bản mẫu ==
{{Đầu đề dữ liệu bản mẫu}}
<templatedata>
{
"params": {
"1": {
"label": "Redirecting&nbsp;page",
"description": "Tên của trang được đổi hướng đến đây",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": true
},
"2": {
"label": "Use1",
"description": "Hiển thị dưới dạng: 'xin đọc về Use1 tại...' . Nếu bị bỏ trống, mặc định sẽ hiển thị là 'Xin đọc về các nghĩa khác tại...' ",
"type": "string",
"required": false
},
"3": {
"label": "Target1",
"description": "Trang được liên kết tới. Mặc định là [[TÊNTRANG (disambiguation)]].",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false
},
"4": {
"label": "Use2",
"description": "'Use' thứ 2, cách dùng như Use1. Có thể dùng 'and' để cho ra: 'xin đọc về Use1 tại [[Target1]] và [[Target2]]' (Chưa hỗ trợ).",
"type": "string",
"required": false
},
"5": {
"label": "Target2",
"description": "Trang được liên kết tới ,được dùng với Use2 (Chưa hỗ trợ).",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false
},
"6": {
"label": "Use3",
"description": "'Use' thứ ba, có thể dùng 'and' (Chưa hỗ trợ)",
"type": "string",
"required": false
},
"7
}}</includeonly>