Khác biệt giữa các bản “Trận Quan Độ”

 
== Tương quan lực lượng ==
===Viên Thiệu===
* Viên Thiệu: nhờNhờ có thế lực gia đình 3 đời làm Tam công cho nhà Hán nên Viên Thiệu nhanh chóng tạo được thế lực lớn. Năm 190, Viên Thiệu dẫn đầu 11 đạo chư hầu tiến đánh [[Đổng Trác]]. Sau khi 11 đạo chư hầu giải tán, Viên Thiệu dùng kế chiếm [[Ký châu]] rồi tiêu diệt các thế lực khác để chiếm thêm [[Tinh châu]], [[U châu]], [[Thanh châu]], làm chủ cả vùng Hà Bắc với lực lượng quân đội hùng mạnh. Mưu sĩ có những người tài giỏi như [[Thư Thụ]], [[Điền Phong]] còn tướng lĩnh thì có [[Nhan Lương]], [[Văn Xú]] là 2 danh tướng của Hà Bắc lại có em là [[Viên Thuật]] hỗ trợ. Nhược điểm của Viên Thiệu là thiếu quyết đoán, thiếu tài lãnh đạo đồng thời hay nghi ngờ khiến nội bộ hay mâu thuẫn. Ngoài ra quân Viên Thiệu tuy đông nhưng không tinh nhuệ, thiếu tướng tài.
 
Nhược điểm của Viên Thiệu là thiếu quyết đoán, thiếu tài lãnh đạo đồng thời hay nghi ngờ khiến nội bộ hay mâu thuẫn. Ngoài ra quân Viên Thiệu tuy đông nhưng không tinh nhuệ, thiếu tướng tài.
 
Về quân số, [[Trần Thọ]] trong Tam quốc chí - Viên Thiệu truyện chép rằng: bộ chúng của Thiệu có đến mấy chục vạn, sau đó mới ''“kén chọn lấy chục vạn quân tinh nhuệ, một vạn quân kỵ, chuẩn bị đánh huyện Hứa”''. Đối với con số 11 vạn này, Bùi Tùng Chi khi chú thích Tam quốc chí đã dẫn lời nhiều tác giả khác để so sánh, Bùi Tùng Chi dẫn sách Thế ngữ: ''“Quân bộ của Thiệu năm vạn, quân kỵ tám nghìn”''. Tuy nhiên con số 5 vạn bộ binh + tám ngàn kị binh này bị một tác giả khác là Tôn Thịnh nghi ngờ. Tôn Thịnh dẫn lại Tam Quốc chí – [[Thôi Diễm]] truyện, rằng khi Tào Tháo phá xong Viên Thiệu, lúc xét hộ tịch của Ký châu, đã nói với Thôi Diễm rằng ''“có thể thu đến ba mươi vạn dân”''. Do đó Tôn Thịnh cho rằng, ''“riêng quân của Kí châu đã như thế”'' (có lẽ Tôn Thịnh lấy tỷ lệ 1:10, trong 30 vạn dân sẽ tuyển được 3 vạn quân), thì tính cả U châu, Tinh châu và Thanh châu nữa, đại quân của họ Viên đúng là ''“phải đến mười vạn quân”''.
 
=== Tào Tháo===
[[Tập tin:Cao Cao Portrait ROTK.jpg|nhỏ|phải|200px|Chân dung Tào Tháo]]
* Tào Tháo: Tào Tháo biết lợi dụng thời cơ đồng thời lại giỏi về mưu mẹo nên cũng tạo được thế lực lớn. Tào Tháo từng cùng 11 đạo chư hầu tiến đánh [[Đổng Trác]], rồi sau đó trở về chiêu mộ quân mã, nhân tài, tiêu diệt [[Lý Thôi]], [[Quách Dĩ]], rước [[Hán Hiến Đế]] về trung ương, cướp đoạt chính quyền trung ương, lấy danh nghĩa hoàng đế nhà Hán đe dọa các thế lực chống đối khác. Sau đó, Tào Tháo lần lượt đánh bại [[Trương Tú]], [[Lã Bố]], [[Lưu Bị]], chiếm [[Từ châu]], làm chủ vùng Hà Nam. Mưu sĩ có những người tài giỏi như [[Quách Gia]], [[Tuân Du]], [[Tuân Úc]], Trình Dục, [[Giả Hủ]]... còn tướng lĩnh đều là những tướng tài như [[Hứa Chử]], [[Trương Liêu]], [[Từ Hoảng]], [[Hạ Hầu Đôn]], [[Hạ Hầu Uyên]], [[Tào Nhân]], [[Vu Cấm]], [[Nhạc Tiến]],... Nhược điểm là lực lượng không đông bằng Viên Thiệu đồng thời thiếu lương thực.
 
== Diễn biến trận Quan Độ ==
285

lần sửa đổi