Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão Bắc Ấn Độ Dương 2021”

Trang mới: “{{Infobox hurricane season|Basin=NIO|Strongest storm pressure=1000|East Pacific season=2021 Pacific hurricane season|Atlantic season=2021 Atlantic hurricane seaso…”
(Trang mới: “{{Infobox hurricane season|Basin=NIO|Strongest storm pressure=1000|East Pacific season=2021 Pacific hurricane season|Atlantic season=2021 Atlantic hurricane seaso…”)
(Không có sự khác biệt)