Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phosphin”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ImageSize = 130px
| ImageName = Phosphine
| ImageFileL1 = Phosphine-3D-ballssticks.png
| ImageSizeL1 = 120px
| ImageFileR1 = Phosphine-3D-vdW.png