Khác biệt giữa các bản “Vụ án Tống Văn Sơ”

trình bày
(Đã lùi lại sửa đổi 64780976 của Baoothersks (thảo luận) nguồn không nêu tên - hai người này không phải là vợ chồng)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
(trình bày)
== Tham khảo ==
=== Sách===
{{refbegin|50em}}
*{{Chú thích sách| url=https://books.google.ca/books/about/The_legal_case_of_Nguy%E1%BB%85n_%C3%81i_Qu%E1%BB%91c_H.html?id=rHwuAQAAIAAJ&redir_esc=y| title=The legal case of Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) in Hong Kong, 1931-1933 (documents and photographs)| last=Borton| first=Lady| author2=Ngoc Thai Trinh | publisher=National Political Publishers| year=2006| isbn=|oclc=798387725 | location=Hà Nội| pp=| ref=harv}}
*{{Chú thích sách|url=https://archive.org/details/hochiminh00duik | title=Ho Chi Minh: A Life|last=Duiker|first=William J.|author-link=William J. Duiker| publisher=Hyperion Books|year=2000|isbn=9780786887019| location=| pp=201-209| ref=harv}}
*{{Chú thích sách| url=https://books.google.ca/books?id=xuCZBgAAQBAJ&pg=PA197 | title=A Guide to War Publications of the First & Second World War: From Training Guides to Propaganda Posters| last=Ward| first=Arthur| publisher=Pen and Sword| year=2015| isbn=1473852897| location=| pages=197 | ref=harv}}
*{{Chú thích sách| url=| title=Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931| author=Nguyễn Văn Khoan| publisher=Nhà xuất bản Văn học| year=2004| isbn=| location=| pages=25-83| ref=harv}}
{{refend}}
 
=== Tạp chí ===
{{refbegin|50em}}
*{{Chú thích tạp chí| last=Duncanson| first=Dennis J.| date=1974| title=Ho-Chi-Minh In Hong Kong, 1931–32| journal=The China Quarterly| volume=57| issue=| pages=84-100| via=JSTOR| url=https://www.jstor.org/stable/652230| ref=harv}}
*{{Chú thích tạp chí| last=Handley| first=K.R.| last2=Lemercier| first2=K.| date=2008| title=Ho Chi Minh and the Privy Council| url=https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lqr124&div=17&id=&page=| journal=Law Quarterly Review| volume=124| issue=| pages=318-330| ref=harv}}
*{{Chú thích tạp chí| last=Ryle| first=J.| date=1970| title=International Red Aid and Comintern Strategy, 1922–1926| url=https://www.jstor.org/stable/44581636| journal=International Review of Social History| volume=15| issue=1| pages=43-68| doi=10.1017/S0020859000003758|via=|ref=harv}}
{{refend}}
 
=== Khác ===
{{refbegin}}
*{{Chú thích tạp chí| last=Morgan| first=Kevin| date=2009|title=Pritt, Denis Nowell (1887–1972)| url=https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-31570| journal=Oxford Dictionary of National Biography| volume=| pages=| doi=10.1093/ref:odnb/31570|via=Oxford University Press| archiveurl=http://archive.vn/40kl9 | archivedate=2020-06-05| ref=harv}}
{{refend}}
 
[[Thể loại:Hồ Chí Minh]]