Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão tại Nam Đại Tây Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
from:23/10/2020 till:28/10/2020 color:TS text:"Mani (SS)"
from:27/12/2020 till:31/12/2020 color:TS text:"Oquira (SS)"
from:06/02/2021 till:07/02/2021 color:TS text:"1-Q (TS)"
from:19/04/2021 till:20/04/2021 color:TS text:"Potira (SS)"