Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Đàm Văn Đạo”

Thẩm phán tòa án chưa đủ nổi bật theo quy định [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)]]. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 03:24, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
;Xóa
# {{OKbqx}} Chủ thể chưa từng giữ chức vụ chính trị cấp Trưởng theo nhánh Tòa án. [[Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(to right,red,yellow,cyan);color:black">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:NguoiDungKhongDinhDanh|Đặt tên cho tôi]]</sup> 03:37, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (UTC)
 
;Giữ