Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Db-r4”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Bản mẫu:Db-đh5 sang Bản mẫu:Db-đh4
(Namnhantran211 đã đổi Bản mẫu:Db-r4 thành Bản mẫu:Db-đh5)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Bản mẫu:Db-đh5 sang Bản mẫu:Db-đh4)
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
#đổi [[Bản mẫu:Db-đh5đh4]]
 
{{R from move}}