Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Cách đổi là "bắt chéo, đổi dấu" một giá trị x hoặc y. Nếu vector pháp tuyến có tọa độ (a;b) thì vector chỉ phương là (-b;a) hoặc (b;-a) và cách làm tương tự khi chuyển từ vector chỉ phương sang vector pháp tuyến.
==Phương trình tổng quát==
Nếu đường thẳng (d) đi qua điểm M(x<sub>0</sub>';y<sub>0</sub>') và có vector pháp tuyến là u(a;b).
Phương trình tổng quát đường thẳng: <math> '''a(x-x<sub>0</sub>')+b(y-y<sub>')=0</submath>)=0''' hoặc <math>'''ax+by+c=0'''</math>
Mỗi đường thẳng có '''duy nhất''' một phương trình tổng quát.
==Dạng đặc biệt của phương trình tổng quát==
Phương trình tổng quát có thể trùng vào một số trường hợp dưới đây:
* <math>by+c=0</math> ( Đường thẳng song song hoặc trùng Ox)
* <math>ax+c=0</math> ( Đường thẳng song song hoặc trùng Oy)
* <math>ax+by=0</math> ( Đường thẳng đi qua [[gốc tọa độ]])
==Phương trình tham số==
Với vetor chỉ phương có tọa độ là (a;b) và đường thẳng đi qua điểm M(x<sub>0</sub>'; y<sub>0</sub>'). Ta có (hệ) phương trình tham số là một hệ gồm 2 phương trình nhỏ hơn là <math>x=x<sub>0'+at</submath>+at<math>y=y<sub>0'+bt</submath>+bt, với t là một [[số thực]].
==Phương trình đường thẳng theo đoạn chắn==
Nếu đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ là (a;0) và (0;b) thì phương trình đường thẳng có dạng:
<math> \frac{a/}{x} + \frac{b/}{y} =1 </math>(x≠0 và y≠0)
==Phương trình chính tắc==
==Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng==
Người dùng vô danh