Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div align=center style="font-size:200%">'''Dự đoán kết quả biểu quyết xóa bài'''</div>
* [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hà Myo]]: xóa
* [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên]]: giữ
* [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Giuse Trần Đình Long]]: giữ