Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| 36
| Nữ
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Chưa xác định
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7368
| 38
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 44
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7447
| 32
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 35
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7449
| 31
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Nam
| rowspan="42" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7504
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| Nam
| rowspan="1110" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7606
| 61
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 35
| Nam
| rowspan="32" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7616
| 43
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7690
| 21
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7691
| 36
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| rowspan="2" | Nam
| {{Không}}
| 7692
| 25
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 37
| rowspan="4" | Nam
| rowspan="75" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7899
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7900
| 19
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="7" | Nữ
| rowspan="76" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7950
| 29
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 34
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8182
| 30
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8183
| 35
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8184
| 34
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 28
| Nam
| rowspan="142" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8371
| 26
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| Nam
| rowspan="11" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8429
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8556
| 28
| rowspan="65" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8561
| 34
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8626
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| rowspan="13" | Bắc Giang
| rowspan="1110" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 33
| Chưa xác định
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9076
| 21
| rowspan="82" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9078
| 31
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9079
| 20
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="1918" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9345
| 50
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9360
| 25
| rowspan="4314" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9374
| 31
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9375
| 31
| rowspan="28" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="35" | Chưa xác định
| rowspan="35" | Bắc Giang
| rowspan="3519" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10402
| 46
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10403
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10404
| 2
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10406
| 29
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 14 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="25" | Chưa xác định
| rowspan="7" | Bắc Giang
| rowspan="75" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10564
| 51
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10565
| 25
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 23
| rowspan="16" | Bắc Giang
| rowspan="1613" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10580
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10581
| 24
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="40" | Chưa xác định
| rowspan="40" | Bắc Giang
| rowspan="4012" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10644
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10645
| 43
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10647
| rowspan="2" | 34
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 10648
| 34
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10650
| 42
| Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10651
| 33
| rowspan="21" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
223.251

lần sửa đổi