Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| 3983
| 33
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 3984
| 32
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 3985
| 38
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 5187
| 44
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 46
| rowspan="6" | Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6273
| 29
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| Chưa xác định
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 32
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7978
| 21
| rowspan="1712" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7990
| 28
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7991
| 21
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| rowspan="3" | Bắc Giang
| rowspan="32" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| rowspan="4" | Nữ
| rowspan="103" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8097
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="12" | Nữ
| rowspan="41" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8176
| 34
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8342
| 30
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8343
| 37
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 38
| rowspan="2" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8412
| 29
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| rowspan="2" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| rowspan="2" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 26
| rowspan="4" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| rowspan="9" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9602
| 44
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 32
| Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 28
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9644
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| rowspan="5" | Nữ
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9647
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9648
| 39
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9649
| 24
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9650
| 22
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="6" | Bắc Giang
| rowspan="42" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 19
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 22
| Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| rowspan="4" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 21
| rowspan="2" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="4" | Bắc Giang
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9691
| 17
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 27
| rowspan="4" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| rowspan="4" | Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="3" | Nam
| rowspan="10" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9743
| 23
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9744
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 64
| rowspan="3" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 37
| rowspan="5" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10
| Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 34
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 26
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 40
| rowspan="2" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9758
| 25
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="11" | Chưa xác định
| rowspan="11" | Bắc Giang
| rowspan="113" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9804
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9805
| 19
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9808
| 31
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 9809
| rowspan="2" | 19
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
|-
| 9810
| 19
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9811
| 24
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Nữ
| rowspan="6" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 17
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 13
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9823
| 36
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9825
| 2
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10008
| 45
| rowspan="11" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10009
| 22
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10010
| 36
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10011
| 31
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10013
| 27
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10014
| 27
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10016
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10017
| 25
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="15" | Chưa xác định
| rowspan="15" | Bắc Giang
| rowspan="15" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10053
| 54
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10058
| 21
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10060
| 34
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10062
| 28
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10065
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10066
| 45
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="3" | Chưa xác định
| rowspan="3" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10069
| 14
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="5" | Chưa xác định
| rowspan="5" | Bắc Giang
| rowspan="53" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10083
| 3
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10084
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| rowspan="20" | Bắc Giang
| rowspan="8" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 12
| rowspan="7" | Nữ
| rowspan="6" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10095
| 5
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 60
| rowspan="4" | Nữ
| rowspan="92" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10101
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10102
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10104
| 2
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="9" | Bắc Giang
| rowspan="9" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10110
| 35
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 34
| rowspan="4" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10116
| 14
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nữ
| rowspan="17" | Bắc Giang
| rowspan="17" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 40
| Nữ
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10144
| 28
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10145
| 33
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10147
| 10
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10148
| 35
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10150
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10151
| 28
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10152
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10153
| 26
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10154
| 25
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Chưa xác định
| rowspan="2" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10157
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="8" | Chưa xác định
| rowspan="8" | Bắc Giang
| rowspan="84" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10182
| 44
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10183
| 3
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| rowspan="4" | Bắc Giang
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 11
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 28
| rowspan="3" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="3" | Chưa xác định
| rowspan="3" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="9" | Chưa xác định
| rowspan="9" | Bắc Giang
| rowspan="9" | Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10255
| 29
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10256
| 22
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10257
| 27
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10258
| 31
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10260
| 29
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10261
| 25
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Chưa xác định
| rowspan="2" | Bắc Giang
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10273
| 23
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Chưa xác định
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 13 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 35
| rowspan="21" | Bắc Giang
| rowspan="2117" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10364
| 40
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10365
| 29
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="35" | Chưa xác định
| rowspan="35" | Bắc Giang
| rowspan="297" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10380
| 8
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10381
| 28
| rowspan="21" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 64
| rowspan="19" | Bắc Giang
| rowspan="196" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10480
| 40
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10481
| 31
| rowspan="7" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10488
| 17
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10489
| 25
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10651
| 33
| rowspan="217" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10658
| 35
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10659
| 42
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10660
| 29
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10662
| 38
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10667
| 37
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10668
| 27
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10669
| 37
| Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 10670
| 29
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
223.381

lần sửa đổi