Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021”

không có tóm lược sửa đổi
| 5443
| 15
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 5444
| 26
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 46
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 5644
| 10
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 26
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nam
| rowspan="46" | Bắc Giang
| rowspan="10" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="6" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6670
| 24
| rowspan="8" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 35
| Nam
| rowspan="15" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 28
| rowspan="3" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6684
| 32
| rowspan="13" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Nam
| rowspan="105" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 32
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6807
| 31
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6812
| 22
| rowspan="16" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 26
| Nữ
| rowspan="15" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6871
| 41
| rowspan="1715" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6886
| 27
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 54
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="62" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6895
| 27
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 40
| rowspan="4" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6897
| 37
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Nam
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 27
| rowspan="30" | Bắc Giang
| rowspan="92" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 27
| rowspan="3" | Nam
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6942
| 22
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 41
| rowspan="7" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7003
| 48
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7004
| 41
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 22
| rowspan="3" | Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| rowspan="15" | Bắc Giang
| rowspan="149" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| rowspan="3" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7159
| 31
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nữ
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7304
| 37
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Chưa xác định
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| rowspan="2" | Chưa xác định
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| rowspan="2" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7344
| 30
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7358
| 29
| rowspan="32" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7360
| 27
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Nam
| rowspan="32" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7364
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 33
| Nam
| rowspan="42" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 41
| Chưa xác định
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 33
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 19
| rowspan="3" | Bắc Giang
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7443
| 36
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7444
| 33
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| Nữ
| rowspan="9" | Bắc Giang
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 17
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 34
| rowspan="7" | Nữ
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="3" | Nữ
| rowspan="14" | Bắc Giang
| rowspan="9" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7493
| 31
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 29
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 33
| Chưa xác định
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7618
| 5
| rowspan="13" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7619
| 36
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 25
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 26
| Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7625
| 25
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 62
| rowspan="2" | Nam
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 21
| rowspan="20" | Bắc Giang
| rowspan="10" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7795
| 24
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7796
| 30
| rowspan="8" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7978
| 21
| rowspan="12" | Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 7979
| 34
| rowspan="11" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="3" | Bắc Giang
| rowspan="224" | Việt Nam
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 20
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 30
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| rowspan="4" | Nữ
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8095
| 22
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8096
| 86
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8106
| 22
| rowspan="3" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 14
| rowspan="2" | Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8108
| 41
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8186
| 40
| rowspan="17" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 21
| Nam
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9
| rowspan="3" | Nữ
| rowspan="15" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 19
| Nam
| rowspan="32" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8327
| 20
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 8348
| 24
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 49
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 22
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| rowspan="2" | Nam
| Bắc Giang
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 4
| Chưa xác định
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9375
| 31
| rowspan="287" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| rowspan="3" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9383
| 32
| rowspan="9" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9392
| 33
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 31
| rowspan="3" | Nữ
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9396
| 41
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 14
| rowspan="3" | Nam
| rowspan="6" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 37
| rowspan="2" | Nữ
| rowspan="63" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 24
| rowspan="6" | Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9408
| 34
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 6
| Nữ
| rowspan="1312" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 55
| rowspan="49" | Chưa xác định
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9439
| 53
| rowspan="19" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9440
| 48
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9441
| 32
| rowspan="4" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9445
| 37
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9447
| 62
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9449
| 43
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9450
| 35
| Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9451
| 20
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9453
| 22
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9459
| 29
| rowspan="177" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9466
| 21
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9468
| 21
| rowspan="5" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9473
| 21
| Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 9474
| 42
| rowspan="2" | Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
| 41
| Nữ
| Bệnh viện dã chiến số 15 Bắc Giang
| {{Không}}
| {{Không}}
223.263

lần sửa đổi