Khác biệt giữa các bản “Chèo”

Năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng" để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.<ref>[https://nhandan.vn/di-san/giu-gin-ban-sac-dieu-cheo-khuoc-651303/ Trình UNESCO đưa "Nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại]</ref>
 
[[Hà Nam]] là tỉnh tiên phong trong việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận [[Chèo|nghệ thuật hát Chèo]] là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại<ref>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1272-QD-UBND-nam-2012-phe-duyet-Quy-hoach-phat-trien-van-hoa-the-duc-149989.aspx PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030]</ref> Đây là chủ trương được cụ thể trong theo Quyết định này Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
===Hội diễn sân khấu chèo===