Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<templatestyles src="Đức Anh/Trứng nướng/styles.css"/>
<div class="main-box">
Biểu quyết cấp quyền bảo quản viên giao diện đang diễn ra tại Wikibooks, xin mời bạn '''[[vi:b:Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên giao diện/Đức Anh, Alphama|<span style="color:yellow">tham gia và cho ý kiến</span>]]'''!
</div>