Khác biệt giữa các bản “Thì hiện tại đơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Cấu trúc==
===Động từ thường===
*Khẳng định (+): '''S + V (s/es) + O'''
*Phủ định (-): '''S + do / does + not + V + O'''
*Nghi vấn (?): '''Do / Does + S + V ?'''
'''Do / Does + S + V + (O) ?'''
 
'''Don't / doesn't + S + V + (O) ?'''
 
Trong đó:
 
===Động từ To Be===
* (+) S +is/ am/is/are + N/O
* (-) S + is/am/is/are + Notnot (isn't/am not/isn't/aren't) + N/O
* (?) IsAm/amis/are + S + N/O
 
==Dấu hiệu nhận biết==
* “EVERY”: Every day, every year, every month, every afternoon, every morning, every evening...