Khác biệt giữa các bản “Thì hiện tại đơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* “EVERY”: Every day, every year, every month, every afternoon, every morning, every evening...
* Once a day, twice a week, three times a week, four times a week, five times a week, once a month, once a year.
* Always, usually, every, often, generally, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never,....
* In the morning, in the afternoon, in the evening,...