Khác biệt giữa các bản “Cơ học lượng tử”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[Diễn giải nhiều thế giới|Cách giải thích đa thế giới]] của Everett, đưa ra vào năm 1956, cho rằng ''mọi'' xác suất miêu tả bởi thuyết lượng tử ''đồng thời'' xuất hiện trong một đa vũ trụ chứa các vũ trụ song song độc lập với nhau.<ref>{{Cite book|first=Jeffrey |last=Barrett|title=Stanford Encyclopedia of Philosophy|publisher=Metaphysics Research Lab, Stanford University|year=2018|editor-last=Zalta|editor-first=Edward N.|chapter=Everett's Relative-State Formulation of Quantum Mechanics|chapter-url=https://plato.stanford.edu/entries/qm-everett/}}</ref> Đây là hệ quả của việc xóa bỏ tiên đề về sự suy sụp bó sóng. Mọi trạng thái khả dĩ của hệ được đo và thiết bị đo, cùng với người quan sát, được biểu diễn trong sự [[chồng chập lượng tử]] vật lý thực. Trong khi đa vũ trụ là tất định, chúng ta chỉ nhận thức các hành xử phi tất định bị chi phối bởi các xác suất, bởi vì chúng ta không quan sát được đa vũ trụ một cách tổng thể, mà chỉ có thể quan sát được một vũ trụ song song ở một thời điểm. Chính xác cách thức hoạt động của điều này đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Một số nỗ lực đã được thực hiện để hiểu điều này và rút ra quy tắc Born,<ref name=dewitt73>{{cite book |editor-last1=DeWitt |editor-first1=Bryce |editor-link1=Bryce DeWitt |editor-last2=Graham |editor-first2=R. Neill |last1=Everett |first1=Hugh |author-link1=Hugh Everett III |last2=Wheeler |first2=J. A. |author-link2=John Archibald Wheeler |last3=DeWitt |first3=B. S. |author-link3=Bryce DeWitt |last4=Cooper |first4=L. N. |author-link4=Leon Cooper |last5=Van Vechten |first5=D. |last6=Graham |first6=N. |title=The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics |series=Princeton Series in Physics |publisher=[[Princeton University Press]] |location=Princeton, NJ |year=1973 |isbn=0-691-08131-X |page=v }}</ref><ref name="wallace2003">{{cite journal|last1=Wallace|first1=David|year=2003|title=Everettian Rationality: defending Deutsch's approach to probability in the Everett interpretation|journal=Stud. Hist. Phil. Mod. Phys.|volume=34|issue=3|pages=415–438|arxiv=quant-ph/0303050|bibcode=2003SHPMP..34..415W|doi=10.1016/S1355-2198(03)00036-4|s2cid=1921913}}</ref> mà không có sự đồng thuận về việc liệu chúng có thành công hay không.<ref name="ballentine1973">{{cite journal|first1=L. E. |last1=Ballentine|date=1973|title=Can the statistical postulate of quantum theory be derived?—A critique of the many-universes interpretation|journal=Foundations of Physics|volume=3|issue=2|pages=229–240|doi=10.1007/BF00708440|s2cid=121747282}}</ref><ref>{{cite book|first=N. P. |last=Landsman |chapter=The Born rule and its interpretation |chapter-url=http://www.math.ru.nl/~landsman/Born.pdf |quote=The conclusion seems to be that no generally accepted derivation of the Born rule has been given to date, but this does not imply that such a derivation is impossible in principle. |title=Compendium of Quantum Physics |editor-first1=F. |editor-last1=Weinert |editor-first2=K. |editor-last2=Hentschel |editor-first3=D. |editor-last3=Greenberger |editor-first4=B. |editor-last4=Falkenburg |publisher=Springer |year=2008 |isbn=978-3-540-70622-9}}</ref><ref name="kent2009">{{Cite book|last1=Kent|first1=Adrian|author-link=Adrian Kent|title=Many Worlds? Everett, Quantum Theory and Reality|publisher=Oxford University Press|year=2010|editor=S. Saunders|chapter=One world versus many: The inadequacy of Everettian accounts of evolution, probability, and scientific confirmation|arxiv=0905.0624|bibcode=2009arXiv0905.0624K|editor2=J. Barrett|editor3=A. Kent|editor4=D. Wallace}}</ref>
 
[[Cơ học lượng tử quan hệ]] (Relational quantum mechanics) xuất hiện vào cuối thập niên 1990 như là một thuyết phái sinh hiện đại của những ý tưởng kiểu Copenhagen,<ref>{{Cite journal|last=Van Fraassen|first=Bas C.|author-link=Bas van Fraassen|date=April 2010|title=Rovelli's World|url=http://link.springer.com/10.1007/s10701-009-9326-5|journal=[[Foundations of Physics]]|language=en|volume=40|issue=4|pages=390–417|doi=10.1007/s10701-009-9326-5|s2cid=17217776|issn=0015-9018}}</ref> và [[QBism]] được phát triển ở một vài năm về sau.<ref name=":23">{{Cite book|last=Healey|first=Richard|title=Stanford Encyclopedia of Philosophy|publisher=Metaphysics Research Lab, Stanford University|year=2016|editor-last=Zalta|editor-first=Edward N.|chapter=Quantum-Bayesian and Pragmatist Views of Quantum Theory|chapter-url=https://plato.stanford.edu/entries/quantum-bayesian/}}</ref>
 
== Xem thêm ==