Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông tin tóm tắt về công ty”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
| label30 = Tài sản ròng
| data30 = {{{Net asset|Tài sản ròng}}}
 
| label31 = {{nowrap|[[Vốn chủ sở hữu|Tổng vốn chủ sở hữu]]}}
 
| label32 = Chủ sở hữu
| label47class32 = Cổ đông
| data32 = {{{owners|{{{owner|{{{chủ|{{{chủ sở hữu|}}}}}}}}}}}}
 
| label33 = Thành viên
 
| label43 = Vốn góp
| data43 = {{{Vốn góp}}}
 
| label44 = Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
| data44 = {{{Thu nhập trên mỗi cổ phiếu}}}
 
| label46 = Kỳ kế toán
| data46 = {{{accounting_period|}}}
 
| label47 = Cổ đông
| data47 = {{{Cổ đông}}}
 
| label51 = Tham khảo