Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV”

== [[Bình Phước]] ==
 
{| class="wikitable"
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh.
!Đơn vị
 
!Địa phương
1) Ông Nguyễn Văn Lợi
!Người trúng cử
 
!Tỷ lệ (%)
2) Ông Nguyễn Tuấn Anh
!Ghi chú
 
|-
3) Ông Huỳnh Thành Chung
| rowspan="3" |1
 
| rowspan="3" |{{Unbulleted list
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng.
|[[Bình Long]]<br>[[Bù Đốp]]<br>[[Bù Gia Mập]]<br>[[Chơn Thành]]<br>[[Hớn Quản]]<br>[[Lộc Ninh]]}}
 
|[[Nguyễn Văn Lợi (Gia Định)|Nguyễn Văn Lợi]]
1) Ông Vũ Ngọc Long
| align="center" |88,60
 
|Đã chuyển công sinh hoạt tại Đoàn Đại biểu [[Bình Dương]]
2) Ông Phan Viết Lượng
|-
 
2) Ông |[[Nguyễn Tuấn Anh]]
3) Bà Điểu Huỳnh Sang
| align="center" |86,75
|
|-
3) Ông |[[Huỳnh Thành Chung]]
| align="center" |85,62
|
|-
| rowspan="3" |2
| rowspan="3" |{{Unbulleted list
|[[Đồng Xoài]]<br>[[Phước Long]]<br>[[Đồng Phú]]<br>[[Phú Riềng]]<br>[[Bù Đăng]]}}
1) Ông |[[Vũ Ngọc Long]]
| align="center" |84,40
|
|-
2) Ông |[[Phan Viết Lượng]]
| align="center" |84,39
|
|-
3) Bà |[[Điểu Huỳnh Sang]]
| align="center" |75,90
|
|-
|}
 
== [[Bình Thuận]] ==