Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[6 tháng 8]] năm [[1994]], Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 83/NĐ-CP, chia huyện Sơn Hà thành 2 huyện: Sơn Tây và Sơn Hà. Huyện Sơn Tây với tổng diện tích 41.893 ha, nhân khẩu 13.315 người với 4 xã: Sơn Tân, Sơn Mùa, Sơn Dung và Sơn Tinh.<ref>[https://sontay.quangngai.gov.vn/web/huyen-son-tay/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/khai-quat-ve-lich-su-hinh-thanh-va-qua-trinh-xay-dung-phat-trien?1873632/ KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN SƠN TÂY]</ref>
 
Ngày [[23 tháng 6]] năm [[1999]], Chính phủ ban hành Nghị định số 39/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi<ref name=39NDCP>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/batBat-dong-san/nghiNghi-dinh-39-1999-ndND-cpCP-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-cac-huyen-sonSon-tayTay-ducDuc-phoPho-baBa-toTo-va-traTra-bongBong-tinh-quangQuang-ngaiNgai-45392.aspx/ NGÀYNghị 23 THÁNG 6 NĂM 1999, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐđịnh 39/1999/NĐ-CP VỀ VIỆC THÀNHthành LẬPlập , THỊthị TRẤNtrấn THUỘCthuộc CÁCcác HUYỆNhuyện SƠNSơn TÂYTây, ĐỨCĐức PHỔPhổ, BABa TRÀTrà BỒNGBồng, TỈNHtỉnh QUẢNGQuảng NGÃINgãi]</ref>. Theo đó, chia xã Sơn Mùa thành hai xã Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành hai xã Sơn Tinh và Sơn Lập.
 
Ngày [[23 tháng 12]] năm [[2008]], Chính phủ ban hành Nghị định 10/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi<ref name=10NDCP>[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thuoc-huyen-ba-to-huyen-Son-Tay-tinh-Quang-Ngai-84048.aspx Nghị định 10/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi]</ref>. Theo đó: