Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
 
==Từ nguyên==
"Tu chính" có nghĩa là "sửa đổi". Tu chính án (修正案 ) là điều sửa đổi.
 
== Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==