Khác biệt giữa các bản “Cá hổ Xiêm”

Trương Minh Khải đã đổi Cá hổ Xiêm thành Cá hổ Indo: Đổi lại cho đúng với phân bố của loài Datnioides microlepis (nguồnː IUCN 2021 [https://www.iucnredlist.org/species/89808868/89808887]
(Trương Minh Khải đã đổi Cá hổ Xiêm thành Cá hổ Indo: Đổi lại cho đúng với phân bố của loài Datnioides microlepis (nguồnː IUCN 2021 [https://www.iucnredlist.org/species/89808868/89808887])
Thẻ: Trang đổi hướng mới
(Không có sự khác biệt)