Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Hoán”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa ngày tháng năm
Khi Nguyên Đế cai trị, nhà Tào Ngụy lúc đó phải đương đầu với những cuộc tấn công của nước [[Thục Hán]] do [[Khương Duy]] dẫn đầu. Khi đó, [[Tư Mã Chiêu]] sau khi đánh bại Khương Duy, bèn sai 2 tướng [[Chung Hội]] và [[Đặng Ngải]] đem 18 vạn quân tiến đánh Thục Hán. Kết quả là Thục Hán đại bại, bắt được Hậu Chủ [[Lưu Thiện]]. Nhưng sau đó, tướng Ngụy là Chung Hội lại liên kết với Khương Duy, bắt giam Đặng Ngải, định lập lại nước Thục hán, nhưng cuối cùng bị các tướng Ngụy giết chết. Từ đó, lãnh thổ rộng lớn của Thục Hán (gồm tỉnh [[Tứ Xuyên]], [[Trùng Khánh]], [[Vân Nam]], miền nam [[Thiểm Tây]] và miền đông nam [[Cam Túc]] ngày nay) sáp nhập vào Tào Ngụy.
Từ sau trận chiến đó, họ [[Tư Mã]] ngày càng mạnh mẽ. Năm 264, [[Tư Mã Chiêu]] ép [[Nguyên Đế]] phong ông làm Tấn Vương. Sau đó, Nguyên Đế lại phải ban lễ [[cửu tích]] cho ông. Năm 265, khi Tư Mã Chiêu mất, con là [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] lên thay. Dưới sức ép của Tư Mã Viêm, ngày Nhâm Tuất (13) tháng 12 năm Ất Dậu<ref>[[Tam quốc chí]], [[:zh:s:三國志/卷04|quyển 4]]</ref> (tức 4 tháng 2 năm 266), Nguyên Đế phải sai sứ giả dâng hoàng đế tỉ, thiện vị cho Tấn. Sau 45 năm tồn tại, nước Tào Ngụy đến đó là diệt vong. Cũng từ đó, [[nhà Tấn]] thành lập, sau này đã chấm dứt cục diện [[Tam Quốc]].
 
Tháng 5, năm đó, [[Nguyên Đế]] hạ chiếu nói:
Còn Nguyên Đế, sau khi bị giáng làm Trần Lưu Vương, không rõ cuộc sống sau đó của ông ra sao. Ông mất vào năm 302, dưới thời [[Tấn Huệ Đế]], hưởng thọ 56 tuổi.
 
“Tướng quốc [[Tấn Vương]] bày đặt mưu thần, đức bọc bốn cõi, võ công lẫy lừng thì oai trùm xứ lạ, lan truyền giáo hóa thì các nước bên cạnh chẳng rời bỏ. Vỗ về miền [[Giang Biểu]], vẫn nghĩ giúp đỡ, bỏ võ chuộng nhân, nêu bảo oai đức. Văn đức truyền đến đâu thì đều ngưỡng theo hướng về, sai sứ dâng nạp để tỏ rõ ý thuận, đem vật báu đồ lạ đến mà tỏ lòng vui mừng. Vậy mà Vương vẫn khiêm nhường như thế, đều sai trả về, chẳng phải là vì vỗ về mà khiến cho người ta theo phục, mà là theo mộ lòng thành thật vậy. Nay các đồ mà [[Tôn Hạo]] dâng đến mà Vương chở về thì đều đem đến chỗ vương để hợp với phép cổ”. Vương cố từ lại thôi.
 
Lại sai [[Tấn Vương]] đội mũ miện có mười hai dải, dùng cờ tinh của [[Thiên tử]], ra thì có quân phòng vệ, vào thì sai quân dẹp đường, ngồi xe nạm vàng bạc, có sáu con ngựa kéo, sắm năm cỗ xe đi bảo vệ, đặt cờ mao cờ xí, tám đội nhạc múa, treo chuông khánh ở trong cung. Lại phong phi của vương làm [[Vương hậu]], [[Thế tử]] làm [[Thái tử]], các con trai, con gái, cháu của vương đều được ban tước như phép cũ. Ngày quý mùi, đại xá. Mùa thu tháng tám ngày tân mão, Tướng quốc [[Tấn Vương]] [[Tư Mã Chiêu]] qua đời. Ngày nhâm thìn, [[Thái tử]] Viêm của [[Tấn Vương]] được phong nối tước, trông coi trăm quan, sắm sửa chiếu lệnh, đều như lúc cũ.
 
Tháng đó, huyện [[Tương Vũ]] tấu có người lớn hiện, cao hơn ba trượng, vết dân dài ba thước hai tấc, tóc trắng, mặc áo cộc vàng, khăn vàng, cầm gậy, gọi người dân là [[Vương Thủy]] đến bảo rằng:
“Thời nay yên bình”. Tháng chín ngày ất mùi, đại xá. Ngày mậu ngọ, lấy Tư đồ Hà Tăng làm [[Thừa tướng]] của [[Tấn Vương]]. Ngày quý hợi, lấy Phiếu kị Tướng quân [[Tư Mã Vọng]] làm Tư đồ, Chinh đông Đại tướng quân [[Thạch Bao]] làm Phiếu kị Tướng quân, Chinh nam tướng quân [[Trần Khiên]] làm Xa kị Tướng quân. Ngày ất hợi, táng [[Tấn Văn Vương]]. Tháng nhuận ngày canh thìn, các nước [[Khang Cư]], [[Đại Uyển]] sai sứ đến dâng ngựa tốt, đem vào phủ [[Tướng quốc]] để tỏ rõ công lao vỗ về vạn nước phương xa.
 
Dưới sức ép của [[Tư Mã Viêm]], ngày Nhâm Tuất (13) tháng 12 năm Ất Dậu( Tức 4 tháng 2 năm [[266]]), [[Nguyên Đế]] Hạ chiếu công khanh bầy tôi sắm bày lễ nghi đắp đàn ở chỗ ngoài phía nam thành, sai [[sứ giả]] dâng ấn thao của [[Hoàng đế]], truyền ngôi cho Vương nối tự của [[nhà Tấn]], theo như việc cũ của [[nhà Hán]] truyền ngôi cho [[nhà Ngụy]]. Ngày giáp tí, sai sứ giả đem chiếu đến. Bèn đổi phong ở huyện [[Kim Dung]], rồi lại dựng quán ở đất Nghiệp, bấy giờ hai mươi tuổi. Sau 45 năm tồn tại, nước [[Tào Ngụy]] đến đó là diệt vong. Cũng từ đó, [[nhà Tấn]] thành lập, sau này đã chấm dứt cục diện [[Tam Quốc]].
 
Còn [[Nguyên Đế]], sau khi bị giáng làm [[Trần Lưu Vương]], không rõ cuộc sống sau đó của ông ra sao. Ông mất vào năm [[302]], dưới thời [[Tấn Huệ Đế]], hưởng thọ 56 tuổi.<ref>[[Tam quốc chí]],
[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>
 
==Niên hiệu==