Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Hoán”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xuống 1 dòng thành đoạn mới
Khi Nguyên Đế cai trị, nhà Tào Ngụy lúc đó phải đương đầu với những cuộc tấn công của nước [[Thục Hán]] do [[Khương Duy]] dẫn đầu. Khi đó, [[Tư Mã Chiêu]] sau khi đánh bại Khương Duy, bèn sai 2 tướng [[Chung Hội]] và [[Đặng Ngải]] đem 18 vạn quân tiến đánh Thục Hán. Kết quả là Thục Hán đại bại, bắt được Hậu Chủ [[Lưu Thiện]]. Nhưng sau đó, tướng Ngụy là Chung Hội lại liên kết với Khương Duy, bắt giam Đặng Ngải, định lập lại nước Thục hán, nhưng cuối cùng bị các tướng Ngụy giết chết. Từ đó, lãnh thổ rộng lớn của Thục Hán (gồm tỉnh [[Tứ Xuyên]], [[Trùng Khánh]], [[Vân Nam]], miền nam [[Thiểm Tây]] và miền đông nam [[Cam Túc]] ngày nay) sáp nhập vào Tào Ngụy.
 
'''=== Nhường Ngôi cho Tư Mã Viêm''' ===
 
Từ sau trận chiến đó, họ [[Tư Mã]] ngày càng mạnh mẽ. Năm 264, [[Tư Mã Chiêu]] ép [[Nguyên Đế]] phong ông làm Tấn Vương. Sau đó, Nguyên Đế lại phải ban lễ [[cửu tích]] cho ông.
Còn [[Nguyên Đế]], sau khi bị giáng làm [[Trần Lưu Vương]], không rõ cuộc sống sau đó của ông ra sao.<ref>[[Tam quốc chí]],
[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B704 quyển 4]</ref>
 
==Qua Đời==
Ông mất vào năm [[302]], dưới thời [[Tấn Huệ Đế]], hưởng thọ 56 tuổi. Sử Không nhắc gì về Hậu Duệ của ông.