Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group B standings.
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group A standings.)
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group B standings.)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group D standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:20, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group A standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:20, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group B standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:21, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)