Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A2.
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group F standings.)
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A2.)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group E standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:22, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games men's football group F standings]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:23, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A2]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:29, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)