Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Boyconga278/CSD log”

Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A4.
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A3.)
(Đang ghi nhật ký đề cử xóa nhanh Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A4.)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A4]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:30, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A3]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:31, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)
# [[:Bản mẫu:2022 Asian Games women's football game A4]]: [[WP:CSD#C10|CSD C10]] ({{tl|db-wrongarticlename}}) 03:32, ngày 5 tháng 8 năm 2021 (UTC)