Khác biệt giữa các bản “XML”

clean up, general fixes using AWB
(Đã cứu 4 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(clean up, general fixes using AWB)
* [http://www.xml.com/ XML.com] - Trang Web thương mại với nhiều bài về các công nghệ XML.
* [http://www.xml.com/axml/testaxml.htm Annotated XML Specification]
* [http://www.mousewhisperer.co.uk/xml_page.html Absolute Beginners' XML Tutorial] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061015202332/http://www.mousewhisperer.co.uk/xml_page.html |date =2006-10- ngày 15 tháng 10 năm 2006}}
* [http://www.academictutorials.com/xml/ XML Tutorial for Beginners]
* [http://www.w3schools.com/xml/ W3 Schools - Learn XML]
* [http://articles.pc-news.org/introduction-to-xml/computers-and-technology Introduction to XML] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061005032423/http://articles.pc-news.org/introduction-to-xml/computers-and-technology/ |date =2006- ngày 5 tháng 10-05 năm 2006}}
* [http://homepages.inf.ed.ac.uk/wadler/xml/ XML: Some hyperlinks minus the hype] by [[Philip Wadler]]
* [http://www.xul.fr/en-xml.html Xml and tools for Xml or in Xml]
 
=== Trình soạn thảo XML ===
* [http://dmoz.org/Computers/Data_Formats/Markup_Languages/XML/Tools/Editors/ Editors] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060718173131/http://dmoz.org/Computers/Data_Formats/Markup_Languages/XML/Tools/Editors/ |date =2006-07- ngày 18 tháng 7 năm 2006}} danh sách mở
* [http://www.xml.com/pub/pt/3 Editors] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060412015340/http://www.xml.com/pub/pt/3 |date =2006-04- ngày 12 tháng 4 năm 2006}} Danh sách dài tại xml.com
 
=== XML certification ===
* [http://saloon.javaranch.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=52 JavaRanch XML Certification Discussion Forum] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060828034900/http://saloon.javaranch.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=52 |date =2006-08- ngày 28 tháng 8 năm 2006}}
 
=== Trình phân tích cú pháp XML ===
 
=== Danh sách thư XML ===
* [http://www.xml-dev.com:7070/list/xmldev.en.html XML-DEV Mailing List] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060218025950/http://www.xml-dev.com:7070/list/xmldev.en.html |date =2006-02- ngày 18 tháng 2 năm 2006}}
 
{{Sơ khai máy tính}}