Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách các bộ phim chiếu trên Channel 7 (CH7)”

|15/07/2021 - 25/08/2021
|
|ทำยังไงก็มีเธอ / Tum Yung Ngai Gor Mee Tur - Nishapa Po-ngam
|
|-
|Sao Song Winyarn
 
ไม่เข้าใจ / Mai Kao Jai - Thee Chaiyadej
 
ทางผ่าน / Tahng Pahn - Mariam Grey
|-
|Krong Nampueng
|07/08/2021 - 17/09/2021
|
|ฟากฟ้าทะเล / Fahk Fah Talay - Gogi Pailin Sornkun
|
ดาว / Dao - ALLY
|-
|Rarng Ruk Prang Jai