Khác biệt giữa các bản “Hồ Ngọc Cẩn (đại tá)”

Đây là một tỉnh trưởng thì không có gì là không nỗi bật. Hơn nữa ông là tỉnh trưởng cuối cùng bị bắt khi chiến đấu vào ngày 1 tháng 5 sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4
n (Đã thêm nhãn {{Không nổi bật}})
Thẻ: Đã được lùi sửa Twinkle Thêm bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
(Đây là một tỉnh trưởng thì không có gì là không nỗi bật. Hơn nữa ông là tỉnh trưởng cuối cùng bị bắt khi chiến đấu vào ngày 1 tháng 5 sau khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4)
Thẻ: Lùi lại thủ công
{{Không nổi bật|Biographies|date=tháng 8/2021}}
{{Thông tin viên chức
|tên= Hồ Ngọc Cẩn