Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
# <math>(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca\,</math>
# <math>(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca\,</math>
#(a - b + c)^2=a^2 +b^2 +c^2 -2ab -2bc +2ca
 
== Các hằng đẳng thức khác ==
Người dùng vô danh