Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thang cân”

(because it super cutie)
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
<math>\Diamond ABCD </math> là hình thang cân (đáy <math>AB,CD </math>) <math>\Longleftrightarrow \begin{cases} AB\parallel CD & \\ \angle A= \angle B, \angle C=\angle D \end{cases} </math>
 
== Tính chất lol sd: ==
Hình thang cân có các tính chất sau:
 
{{tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài : sub to Pastell Cloud pls ==
*[http://www.efunda.com/math/areas/IsosTrapazoid.cfm Some engineering formulas involving isosceles trapezoids]
{{Toán học}}