Khác biệt giữa các bản “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

| Tháng 5, 1951 – tháng 4 năm 1952
| Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam
|[[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] từ 1976 đến 1979
|-
| rowspan="2" |2
| Tháng 5, 1998 – tháng 12 năm 1999
| Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|[[Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] từ 2011 đến 2016
|-
| 11
| Tháng 8, 2011 – 9 tháng 4 năm 2016
| Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|Trưởng Banban Kinh tế Trung ương từ năm 2016 đến 2021
|-
|14