Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hợp chất bor”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
* [[Diboran(4)|B<sub>2</sub>H<sub>4</sub>]]
* [[Diboran|B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>]]
* [[AmmoniaAmonia-boran|BH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>]]
* [[Tetraboran|B<sub>4</sub>H<sub>10</sub>]]
* [[Pentaboran(9)|B<sub>5</sub>H<sub>9</sub>]]