Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (00:47, ngày 7 tháng 9 năm 2021) ==
 
Cho tôi hỏi cách xem dung lượng của một bài viết hiện tại được không ạ? --'''[[Thành viên:TARGET6tidiem|{{Màu<span chữ|red|'''T'''}}{{Màu chữ|orange|'''A'''}}{{Màu chữ|yellow|'''R'''}}{{Màu chữ|green|'''G'''}}{{Màu chữ|blue|'''E'''}}{{Màu chữ|violet|'''T'''}}{{Màu chữ|purple|'''6'''}}{{Màu chữ|pink|'''t'''}}{{Màu chữ|white|'''i'''}}{{Màu chữ|aquamarine|'''d'''}}{{Màu chữ|lime|'''i'''}}{{Màu chữ|aqua|'''e'''}}{{Màu chữ|cyan|'''m'''}}style="background:linear-gradient(90deg,Aquamarine,Cyan,Cyan,Turquoise,Turquoise,DarkTurquoise,DarkTurquoise,LightSeaGreen,LightSeaGreen,LightSeaGreen,Teal,Teal);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font:monospace">TARGET6tidiem</span>]] {{Màu chữ|cyan|(}}<sub><span>[[Thảo luận thành viên:TARGET6tidiem|{{Màu<span chữ|red|T}}{{Màustyle="background:linear-gradient(90deg,Teal,LightSeaGreen,DarkTurquoise,Turquoise,Aquamarine,Cyan,Turquoise,DarkTurquoise);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;">Thảo chữ|orange|h}}{{Màu chữ|yellow|ả}}{{Màu chữ|green|o}} {{Màu chữ|blue|l}}{{Màu chữ|violet|u}}{{Màu chữ|purple|ậ}}{{Màu chữ|pink|n}}luận</span>]]{{Màu chữ|cyan|)}}</sub></span>''' 00:47, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{ping|TARGET6tidiem}} Có vài cách, nhưng cách đơn giản nhất là tìm liên kết "Thông tin trang" ở cột bên trái. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 13:57, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)