Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
Thẻ: Câu hỏi cho mô-đun hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (08:05, ngày 8 tháng 9 năm 2021) ==
 
Tôi thấy cái bản mẫu thời gian trong trang thành viên của tôi hơi sai, như đồng hồ của của tôi là 15:04 mà đồng hồ của trang thành viên của tôi là 12:22. --'''[[Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,Aquamarine,Cyan,Cyan,Turquoise,Turquoise,DarkTurquoise,DarkTurquoise,LightSeaGreen,LightSeaGreen,LightSeaGreen,Teal,Teal);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font:monospace">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[Thảo luận thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,Teal,LightSeaGreen,DarkTurquoise,Turquoise,Aquamarine,Cyan,Turquoise,DarkTurquoise);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;">Thảo luận</span>]]</sub></span>''' 08:05, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)