Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Tôi thấy cái bản mẫu thời gian trong trang thành viên của tôi hơi sai, như đồng hồ của của tôi là 15:04 mà đồng hồ của trang thành viên của tôi là 12:22. '''[[Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,Aquamarine,Cyan,Cyan,Turquoise,Turquoise,DarkTurquoise,DarkTurquoise,LightSeaGreen,LightSeaGreen,LightSeaGreen,Teal,Teal);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font:monospace">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[Thảo luận thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,Teal,LightSeaGreen,DarkTurquoise,Turquoise,Aquamarine,Cyan,Turquoise,DarkTurquoise);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;">Thảo luận</span>]]</sub></span>''' 08:05, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
:{{ping|TARGET6tidiem}} Hãy "[[WP:BYPASS|làm mới]]" trang để xoá bộ nhớ đệm (đơn giản nhất là nhấp vào nút "Làm mới" trong menu Thêm ở đầu trang). [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 08:10, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)