Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”