Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Việt Nam, 1976-1986”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
 
====Hội nghị Trung ương 6 khóa IV====
Tháng 9 năm 1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV tiến hành hội nghị lần thứ 6. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã đọc báo cáo mang tên ''Những vấn đề kinh tế cấp bách''. CuốiTrên cùngthực Hộitế, nghịđây đã ranhững nghịthay quyếtđổi sốtích 20-NQ/TWcực ngàycho 20nền thángkinh 9tế nămViệt 1979nam vớihiện tinh thần chính là:tại
*Cho phép kết hợp kế hoạch hóa với cơ chế thị trường
*Sử dụng lại kinh tế tư nhân bao gồm cả tư bản tư nhân dưới sự quản lý của Nhà nước
*Sửa lại giá lương thực và giá các nông sản khác theo hướng dựa trên thỏa thuận.
*Cho phép địa phương tiến hành xuất nhập khẩu
 
Sau này, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986–2006) đã đánh giá kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa IV là "bước đột phá thứ nhất về tư duy và quan điểm kinh tế".