Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Việt Nam, 1976-1986”

Đã lùi lại sửa đổi 66198858 của 2402:800:63E0:5557:69D2:EB95:35D5:A49C (thảo luận) Việc thay thế thông tin hữu dụng khi không cần thiết là không nên. Đoạn ấy là về Hội nghị Trung ương 6 khóa IV mà người đọc lại không biết được chuyện gì xảy ra ở cái hội nghị ấy thì như không. Thêm nữa, đoạn IP thay thế không có nguồn dẫn và không trung lập.
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
(Đã lùi lại sửa đổi 66198858 của 2402:800:63E0:5557:69D2:EB95:35D5:A49C (thảo luận) Việc thay thế thông tin hữu dụng khi không cần thiết là không nên. Đoạn ấy là về Hội nghị Trung ương 6 khóa IV mà người đọc lại không biết được chuyện gì xảy ra ở cái hội nghị ấy thì như không. Thêm nữa, đoạn IP thay thế không có nguồn dẫn và không trung lập.)
Thẻ: Lùi sửa
 
====Hội nghị Trung ương 6 khóa IV====
Tháng 9 năm 1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IV tiến hành hội nghị lần thứ 6. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã đọc báo cáo mang tên ''Những vấn đề kinh tế cấp bách''. TrênCuối thựccùng tế,Hội đâynghị đã nhữngra thaynghị đổiquyết tíchsố cực20-NQ/TW chongày nền20 kinhtháng tế9 Việtnăm nam1979 hiệnvới tạitinh thần chính là:
*Cho phép kết hợp kế hoạch hóa với cơ chế thị trường
*Sử dụng lại kinh tế tư nhân bao gồm cả tư bản tư nhân dưới sự quản lý của Nhà nước
*Sửa lại giá lương thực và giá các nông sản khác theo hướng dựa trên thỏa thuận.
*Cho phép địa phương tiến hành xuất nhập khẩu
 
Sau này, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986–2006) đã đánh giá kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa IV là "bước đột phá thứ nhất về tư duy và quan điểm kinh tế".