Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đổi tên người dùng”

 
:{{an5|onhold}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 07:25, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
::: Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập bằng tên mới. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:2px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]]<sup>[[Image:Inkscape icons draw freehand.svg|17px|link=User talk:Alphama]]</sup> 08:05, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)