Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

Tẩy trống trang
Không có tóm lược sửa đổi
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Tẩy trống trang
{{Infobox
| title =
| bodyclass = vcard
 
| abovestyle = padding-top:0; padding-bottom:0;
| above = <div style="padding-top:0.3em; padding-bottom:0.3em; {{#if:{{{colorcode|}}}|border-top:2px solid {{{colorcode}}}; border-bottom:2px solid {{{colorcode}}};}} line-height: 1;">{{Br separated entries
| 1 = <div style="display:inline;" class="fn org">{{if empty|{{{number|}}} {{{name|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</div>
| 2 = {{#if:{{{native_name|}}} |<div style="display:inline;" class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}} style="font-size: 0.8em;">{{{native_name}}}</div>}}
}}</div>
 
| subheader = {{succession links|left={{{previous}}}|right={{{next}}}}}
 
| imageclass = logo
| imagestyle = padding-top:.4em;padding-bottom:.3em;
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}}}
| caption = {{{caption|}}}
 
| headerstyle = background-color: #CE1126;
| labelstyle = line-height:1.3em;
| datastyle = line-height:1.3em;
 
| header1 = <span style="color:#FFF700">{{#if:{{{start|}}}{{{end|}}}|{{{start}}} – {{{end}}}}}</span>
 
| header2 = {{#if:{{{body|}}}|<span style="color:#FFF700">Overview</span>}}
 
| label3 = Cơ quan&nbsp;ra<br>quyết định
| data3 = {{{body|}}}
 
| label4 = Bầu cử
| data4 = {{{election|}}}
 
| label5 = Bổ sung
| data5 = {{{replenishment|}}}
 
| label6 = Thành viên
| data6 = {{{members|}}}
 
| label7 = Bầu chọn thành viên
| data7 = {{{bmembers|}}}
 
| label8 = Thành viên thay thế
| data8 = {{{amembers|}}}
 
| label9 = Thành viên ứng cử
| data9 = {{{cmembers|}}}
 
 
| header10 = {{#if:{{{gs|}}}{{{general_secretary|}}}{{{fs|}}}{{{first_secretary|}}}{{{president|}}}{{{premier|}}}{{{chairman|}}}|<span style="color:#FFF700">Cơ cấu tổ chức</span>}}
 
| label11 = [[Tổng Bí thư|Tổng&nbsp;Bí thư]]
| data11 = {{if empty|{{{gs|}}}|{{{general_secretary|}}}}}
 
| label12 = [[Tổng Bí thư|Phó Tổng&nbsp;Bí thư]]
| data12 = {{if empty|{{{dgs|}}}|{{{deputy_general_secretary|}}}}}
 
| label13 = [[Chủ tịch hội đồng quản trị|Ủy viên trưởng]]
| data13 = {{if empty|{{{chairman|}}}|{{{chair|}}}|{{{uv|}}}}}
 
| label14 = Phó&nbsp;Ủy viên trưởng&nbsp;thứ nhất
| data14 = {{if empty||{{{firstdeputychairman|}}}|{{{first_deputy_chairman|}}}}}
 
| label15 = Phó&nbsp;Ủy viên trưởng
| data15 = {{if empty|{{{deputychairman|}}}|{{{deputy_chairman|}}}}}
 
| label16 = Phó&nbsp;Ủy viên trưởng&nbsp;thứ nhất
| data16 = {{if empty|{{{firstvicechairman|}}}|{{{first_vice_chairman|}}}}}
 
| label17 = Phó&nbsp;Ủy viên trưởng
| data17 = {{if empty|{{{chairmen|}}}|{{{vicechairman|}}}|{{{vice_chairman|}}}}}
 
| label18 = [[Tổng Bí thư|Bí thư&nbsp;thứ nhất]]
| data18 = {{if empty|{{{fs|}}}|{{{first_secretary|}}}}}
 
| label19 = Bí thư&nbsp;thứ hai
| data19 = {{if empty|{{{ss|}}}|{{{second_secretary|}}}}}
 
| label20 = Bí thư&nbsp;thứ ba
| data20 = {{if empty|{{{ts|}}}|{{{third_secretary|}}}}}
 
| label21 = Thường trực&nbsp;Bộ Chính trị
| data21 = {{if empty|{{{trs|}}}|{{{first_ranked|}}}}}
 
| label22 = Thường trực&nbsp;Ban bí thư
| data22 = {{if empty|{{{es|}}}|{{{executive_secretary|}}}}}
 
| label23 = Chịu trách nhiệm &nbsp;Ban bí thư
| data23 = {{if empty|{{{rs|}}}|{{{responsible_secretary|}}}}}
 
| label24 = Ban bí thư&nbsp;Ủy viên thường vụ
| data24 = {{if empty|{{{cms|}}}|{{{secretariat_standing|}}}}}
 
| label25 = Bí thư&nbsp;kỹ thuật
| data25 = {{if empty|{{{ts|}}}|{{{technical_secretary|}}}}}
 
| label26 = Chủ tịch
| data26 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{president|}}}}}
 
| label27 = Phó&nbsp;Chủ tịch&nbsp;thứ nhất
| data27 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{first_vice_president|}}}}}
 
| label28 = Phó Chủ tịch
| data28 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{vice_president|}}}}}
 
| label29 = Thủ tướng
| data29 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{premier|}}}}}
 
| label30 = Phó&nbsp;Thủ tướng&nbsp;thứ nhất
| data30 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{first_vice_premier|}}}}}
 
| label31 = Phó thủ tướng
| data31 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{vice_premier|}}}}}
 
| label32 = Tổng Thư ký
| data32 = {{if empty|{{{sg|}}}|{{{secretary_general|}}}}}
 
| label33 = [[Đoàn chủ tịch|Ủy viên Thường vụ&nbsp;Bộ chính trị]]
| data33 = {{if empty|{{{nopsc|}}}|{{{politburo_standing|}}}}}
 
| label34 = [[Đoàn chủ tịch]]
| data34 = {{if empty|{{{nopres|}}}|{{{presidium|}}}}}
 
| label35 = [[Politburo|Ủy ban&nbsp;chính trị]]
| data35 = {{if empty|{{{nopc|}}}|{{{political_committee|}}}}}
 
| label36 = [[Bộ Chính trị|Ủy viên Bộ chính trị]]
| data36 = {{if empty|{{{nop|}}}|{{{politburo|}}}}}
 
| label37 = [[Ban bí thư (hành chính)|Ủy viên Ban bí thư]]
| data37 = {{if empty|{{{nos|}}}|{{{secretariat|}}}}}
 
| label38 = Ủy ban&nbsp;thường trực
| data38 = {{if empty|{{{nosc|}}}|{{{standing_committee|}}}}}
 
| label39 = Ủy viên Ban tổ chức
| data39 = {{if empty|{{{nog|}}}|{{{orgburo|}}}}}
 
| label40 = [[Uỷ ban kiểm sát|Ủy ban&nbsp;kiểm sát]]
| data40 = {{{nocc|}}} {{{control_committee|}}}
 
| label41 = [[Uỷ ban kiểm sát|Ủy ban&nbsp;Kiểm tra]]
| data41 = {{{noic|}}} {{{inspection_committee|}}}
 
| label42 = Ủy ban&nbsp;Tổ chức
| data42 = {{{nooc|}}} {{{organisation_committee|}}}
 
| label43 = [[Kiểm toán|Uỷ ban&nbsp;kiểm toán]]
| data43 = {{{noac|}}} {{{auditing_committee|}}}
 
| label44 = [[Hội đồng kiểm soát|Hội đồng&nbsp;kiểm sát]]
| data44 = {{{nocco|}}} {{{control_commission|}}}
 
| label45 = [[Hội đồng kiểm soát|Hội đồng&nbsp;kiểm tra]]
| data45 = {{{noico|}}} {{{inspection_commission|}}}
 
| label46 = Hội đồng&nbsp;tổ chức
| data46 = {{{nooco|}}} {{{organisation_commission|}}}
 
| label47 = [[Kiểm toán|Hội đồng&nbsp;kiểm toán]]
| data47 = {{{noaco|}}} {{{auditing_commission|}}}
 
| label48 = Uỷ ban&nbsp;quân sự
| data48 = {{{nocm|}}} {{{central_military_commission|}}}
 
| label49 = Hội đồng&nbsp;quân sự
| data49 = {{{nocmc|}}} {{{central_military_committee|}}}
 
| label50 = Nội khối
| data50 = {{{ig|}}}
 
| header51 = {{#if:{{{office_head|}}}{{{goffice_head|}}}{{{fs|}}}{{{aoffice_head|}}}{{{commissions|}}}{{{committees|}}}{{{departments|}}}|<span style="color:#FFF700">Bộ máy tổ chức</span>}}
 
| label52 = Trưởng Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương
| data52 = {{{office_head|}}}
 
| label53 = Trưởng các vấn đề chung
| data53 = {{{general_affairs_head|}}}
 
| label54 = Trưởng văn phòng chung
| data54 = {{{goffice_head|}}}
 
| label55 = Trưởng văn phòng quản lý
| data55 = {{{aoffice_head|}}}
 
| label56 = Số Uỷ ban
| data56 = {{{commissions|}}}
 
| label57 = Số Hội đồng
| data57 = {{{committees|}}}
 
| label58 = Số ban
| data58 = {{{departments|}}}
 
| label59 = Số Ủy viên Trung ương
| data59 = {{#if:{{{full|}}}|{{{full}}}}} {{#if:{{{candidates|}}}|và {{{candidates}}}}}
 
| header60 = {{#if:{{{sessionnumber1|}}}|[[Phiên họp toàn thể|<span style="color:#FFF700">Phiên họp toàn thể</span>]]}}
| data61 = {{Unbulleted list
| {{#if:{{{sessionnumber1|}}}|'''{{{sessionnumber1}}}''':<br>{{{sessionduration1}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber2|}}}|'''{{{sessionnumber2}}}''':<br>{{{sessionduration2}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber3|}}}|'''{{{sessionnumber3}}}''':<br>{{{sessionduration3}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber4|}}}|'''{{{sessionnumber4}}}''':<br>{{{sessionduration4}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber5|}}}|'''{{{sessionnumber5}}}''':<br>{{{sessionduration5}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber6|}}}|'''{{{sessionnumber6}}}''':<br>{{{sessionduration6}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber7|}}}|'''{{{sessionnumber7}}}''':<br>{{{sessionduration7}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber8|}}}|'''{{{sessionnumber8}}}''':<br>{{{sessionduration8}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber9|}}}|'''{{{sessionnumber9}}}''':<br>{{{sessionduration9}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber10|}}}|'''{{{sessionnumber10}}}''':<br>{{{sessionduration10}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber11|}}}|'''{{{sessionnumber11}}}''':<br>{{{sessionduration11}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber12|}}}|'''{{{sessionnumber12}}}''':<br>{{{sessionduration12}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber13|}}}|'''{{{sessionnumber13}}}''':<br>{{{sessionduration13}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber14|}}}|'''{{{sessionnumber14}}}''':<br>{{{sessionduration14}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber15|}}}|'''{{{sessionnumber15}}}''':<br>{{{sessionduration15}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber16|}}}|'''{{{sessionnumber16}}}''':<br>{{{sessionduration16}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber17|}}}|'''{{{sessionnumber17}}}''':<br>{{{sessionduration17}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber18|}}}|'''{{{sessionnumber18}}}''':<br>{{{sessionduration18}}}}}
| {{#if:{{{sessionnumber19|}}}|'''{{{sessionnumber19}}}''':<br>{{{sessionduration19}}}}}
}}
| data62 = {{#if:{{{sessionstart1|}}}{{{sessionstart2|}}}{{{sessionstart3|}}}{{{sessionstart4|}}}{{{sessionstart5|}}}{{{sessionstart6|}}}{{{sessionstart7|}}}{{{sessionstart8|}}}{{{sessionend1|}}}{{{sessionend2|}}}{{{sessionend3|}}}{{{sessionend4|}}}{{{sessionend5|}}}{{{sessionend6|}}}{{{sessionend7|}}}{{{sessionend8|}}}|{{Unbulleted list
| {{#if:{{{sessionnumber1|}}}|'''{{{sessionnumber1}}}''': {{{sessionstart1}}} – {{{sessionend1}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart2|}}}|'''{{{sessionnumber2}}}''': {{{sessionstart2}}}{{#if:{{{sessionend2|}}}|&nbsp;– {{{sessionend2}}}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart3|}}}|'''{{{sessionnumber3}}}''': {{{sessionstart3}}} – {{{sessionend3}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart4|}}}|'''{{{sessionnumber4}}}''': {{{sessionstart4}}} – {{{sessionend4}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart5|}}}|'''{{{sessionnumber5}}}''': {{{sessionstart5}}} – {{{sessionend5}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart6|}}}|'''{{{sessionnumber6}}}''': {{{sessionstart6}}} – {{{sessionend6}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart7|}}}|'''{{{sessionnumber7}}}''': {{{sessionstart7}}} – {{{sessionend7}}}}}
| {{#if:{{{sessionstart8|}}}|'''{{{sessionnumber8}}}''': {{{sessionstart8}}} – {{{sessionend8}}}}}
}}}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
<!-- Add categories to the /doc subpage, interwikis to Wikidata, not here -->
</noinclude>