Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”)
Thẻ: Thay thế nội dung Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{Infobox
| autoheaders = y
| bodystyle = {{{bodystyle|}}}
| headerstyle = background:#ddd
| labelstyle = padding-right:0.6em;<!--(ensures at least 0.6em space between a label's end and its data)-->
 
<!---------------------------Main heading ("above")---------------------------->
| abovestyle =
padding:0.25em;
background:{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}}
|abjad|[[abjad]]|impure abjad|impure [[abjad]]|consonantary|[[consonantary]]=palegreen
|bảng chữ cái|alphabet|[[bảng chữ cái]]=lightblue |abugida|[[abugida]]=navajowhite
|syllabary|[[syllabary]]=pink |semisyllabary|[[semisyllabary]]=violet
|manual|[[manual]]=paleturquoise |pictographic|[[pictographic]]=palegoldenrod
|ideographic|[[ideographic]]=gold |logographic|[[logographic]]|[[logosyllabic]]=mistyrose
|stenography|[[stenography]] |shorthand|[[shorthand]] =
{{#switch:{{lc:{{{SHtype|}}}}}
|abjad|[[abjad]]|impure abjad|impure [[abjad]]|consonantal|[[consonantal]]=palegreen
|alphabetic|[[alphabetic]]=lightblue |abugida|[[abugida]]=navajowhite
|syllabic|[[syllabic]]=pink |semisyllabic|[[semisyllabic]]=violet
|undeciphered=gainsboro |alternative=khaki
|#default=turquoise
}}
|undeciphered=gainsboro |alternative=khaki
|tactile=white;font-variant:small-caps
|#default=white
}};
 
| above = {{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}<br /><div style="font-weight:normal">{{{altname|{{{native_name|}}}}}}</div>
<!-- IMAGE --------------------------------------------------------------------------->
 
| imagestyle = padding-top:0.4em;padding-bottom:0.4em;{{{imagestyle|}}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{sample|}}}|size={{{image size|{{{image_size|{{{imagesize|}}}}}}}}}|alt={{{alt|}}}}}
| captionstyle = border-bottom:1px solid #aaa;<!--(to ensure caption and first line of info kept distinct)-->{{{captionstyle|}}}
| caption = {{{caption|}}}
<!-- TOP --------------------------------------------------------------------------->
 
| label3 = Thể loại
| data3 = {{#if:{{{SHline|}}}{{{SHform|}}}{{{SHtype|}}}{{{mode|}}}{{{type|}}}
| {{longitem|style=line-height:1.25em
| {{#if:{{{SHline|}}}|{{{SHline|}}}-line|}} {{{SHform|}}} {{{SHtype|}}} {{{mode|}}} {{{type|}}}
}} }} {{{typedesc|}}}
 
| label5 = Sáng lập
| data5 = {{{creator|}}}
 
| label7 = Ngày tạo
| data7 = {{#if:{{{date|}}} |{{{date}}} }}
 
| label9 = Xuất bản
| data9 = {{#if:{{{SHdates|}}}{{{published|}}}
| {{longitem|style=line-height:1.25em
| {{#if:{{{SHdates|}}} |{{{SHdates}}}}} {{#if:{{{published|}}} |{{{published}}}}}
}} }}
 
| label11 = {{longitem|Thời kỳ}}
| data11 = {{{time|}}}
 
| label13 = Tình trạng
| data13 = {{{status|}}}
 
| label15 = Direction
| data15 = {{#invoke:WikidataIB|getValue |P1406 |{{{direction|}}} |qid={{{qid|}}} |onlysourced=no |fwd=ALL}} {{{direction comment|}}}
 
| label17 = Official script
| data17 = {{{official script|}}}
| label18 = Region
| data18 = {{{region|}}}
 
| label19 = {{longitem|Print basis}}
| data19 = {{{print|}}}
 
| label21 = {{engvar|defaultWord=Romanized |defaultLang=en-US |en-US=Romanized |us=Romanized | gb=Romanised |engvar={{{engvar|}}} }} from
| data21 = {{{romanised-from|{{{romanized-from|}}}}}}
 
<!-- LANGUAGES ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -->
| label25 = Ngôn ngữ
| data25 = {{{language|}}}
 
| label26 = Ngôn ngữ
| data26 = {{{languages|}}}
<!-- RELATED SCRIPTS ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -->
| header30= Hệ chữ viết liên quan
 
| label33 = {{#if:{{{fam1|{{{family|}}}}}} |{{longitem|Nguồn gốc}}}}
| data33 = {{#if:{{{fam1|{{{family|}}}}}}
| <div style="padding-top:0.15em;">{{{fam1|{{{family}}}}}}<!--
--><ul><li>{{#if:{{{fam2|}}}|{{{fam2}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam3|}}}|{{{fam3}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam4|}}}|{{{fam4}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam5|}}}|{{{fam5}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam6|}}}|{{{fam6}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam7|}}}|{{{fam7}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam8|}}}|{{{fam8}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam9|}}}|{{{fam9}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam10|}}}|{{{fam10}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam11|}}}|{{{fam11}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam12|}}}|{{{fam12}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam13|}}}|{{{fam13}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><li>{{#if:{{{fam14|}}}|{{{fam14}}}<!--
--><ul style="margin-left:0.8em;"><!--
--><li>{{#if:{{{fam15|}}} |{{{fam15}}} <ul style="margin-left:0.3em;"><li>{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}} }}</li><!--
--></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul> |{{{name|{{PAGENAMEBASE}}}}}}}</li></ul><!--
--></div> }}
 
| label37 = {{longitem|Hậu duệ}}
| data37 = {{{children|}}}
 
| label39 = {{longitem|Anh em}}
| data39 = {{{sisters|}}}
 
<!-- ISO 15924 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -->
| header40= ISO 15924
 
| label43 = [[ISO 15924]]
| data43 = {{#if:{{ISO 15924 code|{{{iso15924|}}}|default=}} |{{mono|1={{ISO 15924 code|{{{iso15924|}}} }}}}, {{mono|1={{#invoke:WikidataIB|getValue|P2620|qid={{{qid|}}}|fwd=ALL|onlysourced=no|noicon=false}}}},&#x20;&#x200B;{{ISO 15924 name|{{{iso15924|}}}}}<!-- {{Main other|[[Category:Scripts with ISO 15924 four-letter codes]]}} -->}} {{{iso15924 note|}}}
 
<!-- UNICODE ----- ----- ----- ----- ----- ----- -->
| header50= [[Unicode]]
 
| label53 = {{longitem|Bí danh Unicode}}
| data53 = {{#if:{{{iso15924|}}} |{{ISO 15924 alias|{{{iso15924|}}}}}}}
 
| label55 = {{longitem|[[Dải Unicode]]}}
| data55 = {{#switch:{{lc:{{{unicode|}}}}}
|no|not|none|not in unicode=Không có trong Unicode
|#default={{{unicode|}}}}}
 
 
<!-- FOOTNOTES ----- ----- ----- ----- ----- ----- -->
|header60 = _BLANK_
| data61 = {{#if:{{{footnotes|}}} |<div style="border-top:1px solid #aaa;text-align:left;">{{{footnotes}}}</div>}}
 
| belowclass = noprint selfref
| belowstyle = text-align:left; background:#eee;
| below = {{#switch:{{lc:{{{note|{{{ipa-note|yes}}}}}}}}
|none|no|0=
|#default=Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm [[IPA]] trong [[Unicode]]. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem [[Trợ giúp:IPA]].}}
}}