Khác biệt giữa các bản “Đông Ngàn”

Thẻ: Sửa ngày tháng năm
Sau khi thành lập, phường Đông Ngàn có 111,04 ha diện tích tự nhiên và 8.548 người.
 
Ngày [[221 tháng 911]] năm [[2021]], thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Từ Sơn, phường Đông Ngàn thuộc thành phố Từ Sơn như hiện nay.<ref name="NQ387">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-387-NQ-UBTVQH15-thanh-lap-Toa-an-nhan-dan-thanh-pho-Tu-Son-thuoc-tinh-Bac-Ninh-490766.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh|url-status=live}}</ref>
 
==Di tích==
Người dùng vô danh