Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pleurophora patagonica”