Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Thêm bản mẫu Chờ xóa
(Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”)
Thẻ: Thay thế nội dung Lùi lại thủ công
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{Infobox
<!-- | country = {{{country|}}}
| name = {{{highway_name|{{{名稱|{{{name|}}}}}}}}}{{{name_notes|{{{名稱備註|}}}}}}
| state = {{{state|}}}
| type = {{{type|}}}
| route = {{{route|}}}
| alternate_name = {{{alternate_name|{{{副名|}}}}}}{{{alternate_name_notes|{{{副名備註|}}}}}}
| marker_image = {{#if:{{{marker_image|{{{徽號|}}}}}}|{{#ifeq:{{{marker_image|{{{徽號|}}}}}}|||{{{marker_image|{{{徽號|}}}}}}}}}}
| province = {{{province|}}}
| map = {{{map|{{{地圖|}}}}}}
| map_custom = {{#if:{{{map|{{{地圖|}}}}}}|yes|{{{map_custom|}}}}}
| map_notes = {{{map_notes|{{{highway_name|{{{名稱|{{{name|}}}}}}}}}的地圖}}}
| image = {{{image|{{{map2|}}}}}}
| image_width = {{{image_width|250px}}}
| image_alt = {{{image_alt|}}}
| image_notes = {{{image_notes|{{{highway_name|{{{名稱|{{{name|}}}}}}}}}的地圖}}}
| length_mi = {{{length_mi|}}}
| length_km = {{{length_km|{{{length|{{{總長|}}}}}}}}}
| length_ref = {{{length_ref|}}}
| length_notes = {{{length_notes|}}}
| established = {{#if:{{{formed|{{{established|{{{興建|}}}}}}}}}|{{{formed|{{{established|{{{興建|}}}}}}}}}|{{{opened|{{{通車|}}}}}}}}
| history = {{#if:{{{opened|{{{通車|}}}}}}|{{#if:{{{formed|{{{established|{{{興建|}}}}}}}}}|{{{opened|{{{通車|}}}}}}通車}}}}
| header_type = {{{header_type|}}}
| decommissioned = {{{deleted|{{{decommissioned|{{{廢除|}}}}}}}}}
| terminus_a = {{{starting_terminus|{{{terminus_a|{{{起點|{{{end_a|}}}}}}}}}}}}
| beltway_city = {{{beltway_city|{{{環狀線經過城市|}}}}}}
| junction = {{{junction|{{{主要連接道路|}}}}}}
| direction_a = {{{direction_a|{{{起點方向|起點}}}}}}
| terminus_b = {{{ending_terminus|{{{terminus_b|{{{終點|{{{end_b|}}}}}}}}}}}}
| direction_b = {{{direction_b|{{{終點方向|終點}}}}}}
| system = {{{system|{{{級別、所屬系統|}}}}}}
| spur_of = {{{spur_of|}}}
| spur_type = {{{spur_type|}}}
| previous_type = {{{previous_type|}}}
| previous_route = {{{previous_route|}}}
| browse_route = {{{browse_route|}}}
| next_type = {{{next_type|}}}
| next_route = {{{next_route|}}}
| section1 = {{#if:{{{length_km1|{{{onshore_length|{{{陸上段長度|}}}}}}}}}|陸上段長度}}
| length_km1 = {{{length_km1|{{{onshore_length|{{{陸上段長度|}}}}}}}}}
| section2 = {{#if:{{{length_km2|{{{offshore_length|{{{海上段長度|}}}}}}}}}|海上段長度}}
| length_km2 = {{{length_km2|{{{offshore_length|{{{海上段長度|}}}}}}}}}
| browse = {{{browse|}}}
| countries = {{{countries|{{{主要途經國家及地區|}}}}}}
| counties = {{{counties|{{{主要途經省份|}}}}}}
| cities = {{{cities|{{{主要途經城市|}}}}}}
}} -->